sobota, 26 marca 2011

Jak pozyskać fundusze unijne na naukę języków obcych ?

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (POKL) NA LATA 2007-2013

POKL ma za cel główny wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej. Jest on realizowany poprzez m.in. aktywizację zawodową, rozwijanie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa i zmniejszanie obszarów wykluczenia społecznego.
W trybach konkursowych, wszystkie poniżej wymienione podmioty mogą starać się o realizację swoich projektów: instytucje rynku pracy, instytucje szkoleniowe, jednostki administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu, organizacje pozarządowe, instytucje systemu oświaty i szkolnictwa wyższego oraz inne podmioty.
Podstawowe dokumenty POKL opracowywane są co roku dla każdego priorytetu z osobna. Można je znaleźć na stronach: www.pokl.opole.pl, www.efs.gov.pl. Tam znajdziemy harmonogramy przyjmowania wniosków na cały rok, wzory wniosku o dofinansowanie, wzory umów, a także SzOP – Szczegółowy Opis Priorytetów, System Realizacji POKL (np. wytyczne w zakresie wydatków kwalifikowalnych, informacji i promocji) oraz plany działań Ministerstwa i Instytucji Zarządzających. Tak dla ciekawych, kwota przeznaczona na realizację POKL dla Polski w latach 2007-2013 to: 11 420 207 059 Euro, z tego 85% daje nam Unia, a 15% pochodzi ze środków krajowych.
Gdzie szukać pieniędzy na nauczanie języków obcych?
a/ w Priorytecie VIII – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 8.1 - Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionach
Poddziałanie 8.1.1 – Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstwprojekty konkursowe. Typy projektów: ogólne i specjalistyczne szkolenia dla kadry zarządzającej i pracowników firm, doradztwo dla osób samozatrudnionych, szkolenia dla osób o niskich kwalifikacjach. Termin składania aplikacji: marzec 2011. Projekty w tym poddziałaniu muszą być skierowane do konkretnych grup odbiorców np.: przedsiębiorcy i ich pracownicy, pracujące osoby dorosłe. Premiowane są konkretne grupy: pracownicy ruchu turystycznego, gastronomii i hotelarstwa, służb porządkowych i medycznych, które dostają premię punktową w ocenie merytorycznej.
Poddziałanie 8.1.2 – Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionach - projekty konkursowe. Typy projektów: pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych, wsparcie dla pracodawców w trakcie procesów likwidacyjnych, szkolenia przekwalifikujące, podnoszenie świadomości pracowników i kadr w modernizowanych firmach.
Poddziałanie 8.1.3 – Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności - projekty konkursowe. Typy projektów: inicjatywy podejmowane na poziomie lokalnym i regionalnym przez związki pracodawców i związki zawodowe, mające na celu zwiększanie zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorców, promowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, w szczególności w odniesieniu do lokalnego rynku pracy, warunków pracy pracowników i środowiska naturalnego, upowszechnianie na poziomie lokalnym i regionalnym idei flexicurity.

b/ w Priorytecie IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych - projekty konkursowe.
Działanie 9.2 – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowegoprojekty konkursowe. Typy projektów: diagnozowanie potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego zgodnie z potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy, programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowane na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia.

Działanie 9.3 – Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych. Typy projektów: kampanie informacyjne w zakresie formalnego kształcenia ustawicznego, w tym w kontekście potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy, kształcenie w formach szkolnych osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych uzupełnieniem lub podwyższeniem swojego wykształcenia i kwalifikacji ogólnych i zawodowych, usługi doradcze dla osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych kształceniem formalnym w zakresie wyboru kierunku i formy kształcenia formalnego w kontekście potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy, wsparcie dla szkół dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego w zakresie kształcenia formalnego.
Działanie 9.4 – Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty. Typy projektów: studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i doskonalące oraz inne formy podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli w zakresie zgodnym z lokalną i regionalną polityką edukacyjną (w tym przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć), studia wyższe oraz kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli zainteresowanych podwyższeniem lub uzupełnieniem posiadanego wykształcenia, studia podyplomowe, kursy i szkolenia oraz inne formy podwyższania kwalifikacji pracowników placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli i pracowników administracji oświatowej w zakresie organizacji, zarządzania, finansowania oraz monitoringu działalności oświatowej.
Działanie 9.5 – Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskichTypy projektów: działania o charakterze informacyjnym, promocyjnym, szkoleniowym lub doradczym przyczyniające się do poprawy warunków rozwoju edukacji na obszarach wiejskich, rozwój dialogu, partnerstwa publiczno - społecznego i współpracy na rzecz promowania edukacji na obszarach wiejskich.
Więcej informacji znajdziecie na http://www.clubdefrance.pl/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz